Journal of Sustainable Education Studies (JSES)


Ekim/October 2020, Cilt/Volume 1, Sayı/Issue 1

JSES Sayı Dosyaları / Issue Files

JSES Kapak/Cover

JSES İç Kapak/Inner Cover

JSES Tam Sayı/Issue

Makaleler / Journals

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Geleceği Algılarıyla Mesleki Karar Pişmanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation of the Relationship Between University Students’ Career Futures and Career Decision Regrets

Aslı Nur İPEK, Fadile Zeynep ÇAVUŞ & Hümeyra SARAÇ

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algılarıyla mesleki karar pişmanlıkları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’de farklı üniversite ve bölümlerde öğrenim gören ve random olarak seçilen 226 kadın, 67 erkek toplamda ise 293 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem, 18-37 yaş arasındaki üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma, ilişkisel araştırma modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ölçme aracı olarak, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine, ebeveynlerinin eğitim düzeyine, algılanan ebeveyn tutumuna, algılanan gelir düzeyine ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, kariyer geleceği algılarını belirlemek için Kariyer Geleceği Ölçeği ve mesleki karar pişmanlıklarını belirlemek için Mesleki Karar Pişmanlığı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle kariyer geleceği algısı ve mesleki karar pişmanlığı düzeyleri arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine, ebeveynlerinin eğitim düzeylerine, algıladıkları ebeveyn tutumuna göre kariyer geleceği algıları arasında anlamlı fark bulunmazken, algıladıkları gelir düzeylerine üniversite öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve algılanan bilgi düzeylerinde üst gelir düzeyi lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki karar pişmanlığı düzeyleri arasında cinsiyetlerine göre erkek öğrenciler lehine, algıladıkları ebeveyn tutumunda baskıcı-otoriter tutum lehine anlamlı farklılık bulunurken, ebeveyn eğitim düzeyleri ve algılanan gelir düzeylerinde anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mesleki karar; mesleki karar pişmanlığı; kariyer geleceği


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Kapsamında Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri / The Opinions of Science Teachers on Museum Education in Out of School Learning

Zübeyde Burçin GÜRBEY, Hacer EFE & Hatice MERTOĞLU

Özet

Okul dışı öğrenme, öğrencilerin belirli bir mekân kavramı olmadan keşfetme ve analiz becerilerini desteklemektedir. Müzeler okul dışı öğrenme ortamlarından birisi olmakla beraber her yaştan bireyin gezip çeşitli bilgiler öğrenebildikleri yerlerdir. Öğrencilere okul dışı öğrenmeyi ve müze eğitimini anlamlı kılmak fen bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının görevleri arasındadır. Bu sebeple araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının okul dışı ve müze eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan fenomenoloji (olgu bilim) deseninde yürütülmüştür. Çalışma grubu, amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 172 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler MAXQDA 20 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının okul dışı öğrenme ortamı olarak en çok müzeleri gördükleri, okul dışı öğrenme ile ilgili ders veya eğitim almadıkları, okul dışı öğrenme ile ilgili ders almak istedikleri, müzelerdeki rehberlik hizmetinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmen adayları müzelerden etkili bir şekilde yararlanılması için müzelerde rehber olması, müze kültürünün öğrencilere verilmesi, müzelere gezi sayısının arttırılması, ve müze hakkında öğrencilere görev ve sorumluluk verilmesi şeklinde öneriler getirmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Okul dışı öğrenme; müze eğitimi; fen eğitimi; Maxqda; öğretmen adayları


Job Satisfaction of Teachers and Predictor Variables For Organizational Commitment / Öğretmenlerdeki İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılığı Yordayan Değişkenler

Nihan SÖLPÜK TURHAN

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of four branch, seniority and life satisfaction of the teachers that work in the state schools in Istanbul province on the two dependent variables of job satisfaction and organizational commitment. This study employs a quantitative method and the study group was formed by means of disproportionate cluster sampling method by the rule of impartiality. The study group consists of 194 teachers that work in the state schools in Istanbul province. The data in the study were analyzed by using path analysis in AMOS program. According to the study findings, the effect of the positive direct correlation between Life Satisfaction and Job Satisfaction is found (.527, p<. 05) “strong.” The effect of the positive direct correlation between job satisfaction and organizational commitment is found (.842, p<. 05) “strong.” The effect of the negative direct correlation between organizational commitment and job satisfaction is found (-.174; p<. 05) “weak.”

Keywords: Job satisfaction; organizational commitment; life satisfaction


Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenler İçin Hazırlanan Okuma Kitaplarında Yer Alan Sözcüklerin İncelenmesi / Investigation of the Words in Graded Readers for Learners of Turkish as a Foreign Language

Gökçen GÖÇEN, Beyza GÜMÜŞ, Cansu KIŞLA & Gülten GÜDEK

Özet

Sözcükler aynı dili konuşanlar arasında iletişimi sağlayan ve tek başına kullanıldıklarında anlam ifade eden ses veya sesler topluluğudur. Dil becerilerinin etkili kullanılmasını amaçlayan yabancı dil öğretiminde, öğrenenler bildikleri sözcükler kadar okuduklarını ve dinlediklerini anlayabilmekte; kendilerini yazarak ve konuşarak ifade edilebilmektedir. Bu anlamda dil öğretimi açısından sözcüklerin öğretimi büyük önem taşımaktadır. Öğrenenler yeni sözcükleri çevreden, öğretim sürecinden, ders ve okuma kitaplarından kazanabilmektedirler. Buna göre kitaplarda hangi sözcüklerin yer aldığını belirlemek, hedef sözcüklerin ortaya konması için önemlidir. Bu önem doğrultusunda çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için hazırlanmış okuma kitaplarında yer alan sözcüklerin sayısını, kulllanım sıklığını ve dil seviyelerine dağılımını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla doküman analiziyle gerçekleştirilen çalışmada A1, A2, B1, B2 ve C1 olmak üzere toplam 8 okuma kitabı incelenmiştir. İncelemenin derinlemesine olabilmesi için çalışma, isim soylu sözcüklerin incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışma sonunda okuma kitaplarında yer alan isim soylu sözcüklerin sayısı ve bunların neler olduğu, sözcüklerin kullanım sıklığı ve dil seviyelerine dağılımı belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi; sözcük öğretimi; yabancılar için Türkçe okuma kitapları; sözcük sıklığı


Türkçe Eğitiminde Algısal Dil Becerilerine Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Yaşanan Sorunlar / The Implementations and Problems Regarding Receptive Language Skills in Teaching Turkish

Gökçen GÖÇEN

Özet

Türkçe eğitiminin temel amacı dil bilgisi ve sözcük bilgisi aracılığıyla öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu beceriler içinde dinleme ve okuma becerilerini ifade eden algısal dil becerileri, konuşma ve yazma becerilerini ifade eden üretimsel dil becerilerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrenciler dinleme ve okuma yoluyla ne kadar çok sözcük öğrenirlerse ve dilin doğru, güzel kullanım örneklerini görürlerse konuşma ve yazma becerilerini o kadar etkili kullanabilirler. Bu anlamda eğitim öğretim ortamlarında algısal dil becerilerinin kazandırılmasına yönelik yapılan uygulamalar önemlidir. Bu uygulamaların bilinmesi, eğitimde iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda varsa eksik uygulamaları da ortaya çıkaracaktır. Ayrıca algısal dil becerilerinin öğrencilere kazandırılması sürecinde yaşanan sorunların farkına varılması da sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve öğretim ortamlarının iyileştirilebilmesi için bir gerekliliktir. Bu önem ve gereklilikle çalışmada sınıf öğretmenlerinin algısal dil becerilerine yönelik sınıf ortamında yaptıkları uygulamaları ve yaşadıkları sorunları ortaya koymak amaçlanmıştır. Bir durum çalışması olan araştırmada veriler, öğretmenlerden açık uçlu bir form yardımıyla toplanmıştır. Yapılan içerik analizinin sonucunda öğretmenlerin okuma becerisinin eğitimine yönelik daha fazla ve daha farklı sayıda uygulama ile sorun dile getirdikleri görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi; algısal dil becerileri; dinleme becerisi; okuma becerisi