• 0212 521 81 00
  • emam@fsm.edu.tr

Journal of Sustainable Education Studies (JSES)


 

Nisan/April 2021, Cilt/Volume 2, Sayı/Issue 2

JSES Sayı Dosyaları / Issue Files

JSES Kapak/Cover

JSES İç Kapak/Inner Cover

JSES Tam Sayı/Issue

Makaleler / Journals

Ömer Hayyam’ın Ruabilerinde Gerçeklik Terapisi / Reality Therapy in Omer Hayyam's Rubai

Damla DEMİRÖREN

Özet

Şiir; ozanların, sözcüklerin sözcük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar yükleyerek, dil içinde öznel bir dil yaratarak oluşturdukları, duygu ve düşüncelerden beslenen, imgelerden, simgelerden, ritim ve uyumdan yararlanılarak ortaya konulan söz sanatıdır. Kültürün düşünme tarzını ve olaylar karşısındaki algı ve davranış biçimlerini ortaya koyması bakımından şiir önemlidir. Rubai ise, az sözle çok şey anlatmak gibi bir gayesi olan ve çoğunlukla üçüncü mısrası dışındaki dizeleri birbirleriyle kafiyeli olan bir şiir türüdür. Şiiri psikolojik bakış açısıyla ele alan birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmada Ömer Hayyam’ın rubaileri gerçeklik terapisi modeli ilkeleriyle incelenmiştir. Çalışmada önce insanların duygu ve düşüncelerini ifade etmenin bir yolu olarak tarih boyunca kullanılan bir şiir türü olan rubailere değinilmiştir. Ardından William Glasser’in gerçeklik terapisi modeli, temel ilkeleri açısından açıklanmış ve Ömer Hayyam’ın rubaileri ile ilişkisini örneklendirmek amacıyla Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirisini yaptığı Ömer Hayyam’ın Rubailer-Dörtlükler adlı eserinden seçilen 17 rubai, gerçeklik terapisinin temel kavramlarıyla ilişkilendirilerek incelenmiştir. Sonuç olarak, Ömer Hayyam’ın rubaileri ile gerçeklik terapisinin temel özellikleri arasında paralellik kurulabileceği kanaatine ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ömer Hayyam; şiir; rubai; gerçeklik terapisi; seçim kuramı; William Glasser


Telkin Yöntemi’nin Dil Öğretimindeki Yeri ve Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Durumu / The Place of Suggestopedia in Language Teaching and its Situation in Turkish Teaching to Foreigners

Eyüp AYDIN

Özet

Yabancı dil öğretiminde, öğretimi sistemli bir şekilde gerçekleştirip hedefe daha kolay ulaşabilmek için dil öğretim yöntemlerinden faydalanılır. Bu amaçla geliştirilen yöntemlerden birisi de Telkin Yöntemi’dir. Telkin Yöntemi; başaramama, öğrenememe gibi çeşitli korkuların dil öğretiminde psikolojik engeller oluşturduğunu ve öğrenmeye mâni olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple telkin yoluyla bu engellerin kaldırılmasını ve zihnin öğretime hazır hale getirilmesini hedeflemektedir. Dil öğretiminde her yöntem gibi Telkin Yöntemi de eksik kaldığı hususlarda eleştirilmiştir. Fakat bu eleştirilerin yanında Telkin Yöntemi’nin dil öğretimindeki yeri ve bilimselliği de daima tartışma konusu olmuştur. Araştırmacılar tarafından bilimsellikten uzak olduğu, dil öğretim yöntemi olmadığı yazılsa da Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü tarafından alternatif dil öğretim yöntemlerinden biri olarak gösterilmiştir. Telkin Yöntemi, dil öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen Türkiye’de tanınmamaktadır. Tanınmadığı için yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmamaktadır. Bu sebeple literatür çalışmasına dayanan bir derleme çalışması olan bu makalede, Telkin Yöntemi incelenmiştir. Telkin Yöntemi’nin Türkiye’de tanınması, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılması, yöntemin Türkçeye hizmet etmesini sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tanınmayan Telkin Yöntemi’nin ilkelerini, gelişimini ve yöntem üzerinden gerçekleştirilen akademik tartışmaları ortaya koyarak yöntemin Türkiye’de tanınmasına ve buna bağlı olarak yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Sözcükler: Telkin Yöntemi; dil öğretimi; dil öğretim yöntemleri; yabancılara Türkçe öğretimi


Yeni Paradigmanın Sanat Temelli Eğitim Araştırmaları / Art-Based Educational Research Method in New Paradigm

Esra MACAROĞLU AKGÜL

Özet

Eğitim araştırmaları; nicel, nitel ve karma yöntemlerin kullanıldığı, içerik ve bulgular açısından zengin bir yapıya sahip araştırmalardır. Bu makalede, nitel yaklaşım içinde yer alan sanat temelli araştırma yöntemi, yönteme ait yeni paradigma, eğitim alanına yansımaları ve önemi açısından ele alınıp irdelenmiştir. Eğitim araştırmalarında nitel yaklaşım son yıllarda daha fazla ön plana çıkmaya başlamış ve daha görünür bir hâl almıştır. Sanat temelli araştırmalar ise psikoloji alanından sağlık alanına, eğitim alanından toplumsal sorunların ortaya konduğu pek çok sosyal bilimler alanına kadar işlevsel bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın konusu sanat temelli araştırmaların eğitim alanına, özellikle öğrenme ve öğretim konularında yapılan araştırmalara teorik ve pratik katkılarını incelemektir.

Anahtar Sözcükler: Araştırma yöntemi; sanat temelli araştırma; nitel araştırma; yapılandırmacı yaklaşım