Journal of Sustainable Education Studies (JSES)


Ocak/January 2021, Cilt/Volume 2, Sayı/Issue 1

JSES Sayı Dosyaları / Issue Files

JSES Kapak/Cover

JSES İç Kapak/Inner Cover

JSES Tam Sayı/Issue

Makaleler / Journals

“Fi” Dizisinin Bağlanma Terapisine Dayalı İncelenmesi / Investigation of the “Fi” Series Based on Attachment Therapy

Hümeyra SARAÇ

Özet

Bu çalışmada yoğun izleyici kitlesine sahip olan yapıtlardan biri olduğu düşünülen “Fi” dizisinin, terapötik bir öğe olarak Bağlanma terapisinde yer alan bağlanma stilleri ile ilişkilendirilerek farklı bir bakış açısı ile ele alınması hedeflenmiştir. Bu çerçevede dizide yer alan Can Manay karakterinin dizideki diğer karakterler ile olan ilişkisi analiz edilmeye çalışılmıştır. Saplantılı, kayıtsız ve korkulu bağlanma stilleri ile ilişkisi olduğu düşünülen bazı sahneler açıklanarak aradaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, yapılan bu çalışmada bağlanma terapisinde yer alan güvensiz bağlanma stilleri ile dizinin ana karakterlerinin davranışları arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Bağlanma terapisi; bağlanma stilleri; saplantılı bağlanma; korkulu bağlanma; kayıtsız bağlanma


“Anne With An E” Dizisinin Logoterapi Açısından İncelenmesi / The Investigation of “Anne With An E” Series in Terms of Logotherapy

Fadile Zeynep ÇAVUŞ

Özet

Bu araştırmada “Anne with an E” dizisinin logoterapinin bazı kavramları açısından incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu kapsamda logoterapi ve anlam istemi, varoluşsal engellenme, varoluşsal boşluk, yaşamın anlamı, varoluşun özü, sevginin anlamı, acının anlamı, yaşamın geçiciliği kavramları açıklanmış bir sonraki bölümde “Anne with an E” dizisinde bu kavramlarla ilişkili olduğu düşünülen sahneler analiz edilmiştir. Bu kapsamda Anne karakterinin yaşamında değiştiremeyeceği zorluklarla karşılaşmasına rağmen yaşamını nasıl anlamlandırdığı logoterapi kavramları açısından ortaya konmuştur. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak bu araştırmanın logoterapi kavramlarının anlaşılmasını sağlamak ve psikolojik danışma oturumlarında benzer problemler yaşayan kişilerde terapötik bir etki oluşturmak amacıyla kullanılmasının etkili olacağı düşünülmektedir. İleride gerçekleştirilecek çalışmalarda logoterapinin farklı kavramlarından yararlanmanın veya farklı kuramlar ve farklı materyaller ile analiz yapmanın alanyazına katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Logoterapi; yaşamın anlamı; acının anlamı; film analizi


Engelliler İçin Destek Programı Öğrencilerinin Akademik Motivasyon ve Mesleki Motivasyonlarının İncelenmesi / Examining The Academic and Professional Motivations of the Students of Support for Disabilities Program

Sümeyra ÖZDEMİR & Zehra KURŞUN

Özet

Bu araştırma; Türkiye’de ilk kez 2020-2021 eğitim öğretim yılında bir önlisans programı olarak açılan “Engelliler İçin Destek Programı” (Gölge Öğreticilik) öğrencilerinin bu programı seçmedeki motivasyonlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Akademik motivasyon ve mesleki motivasyonlarının “Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” kullanılarak ölçüldüğü bu araştırmada, katılımcıların demografik özellikleri araştırmacılar tarafından oluşturulan demografik bilgi formu aracılığıyla alınmıştır. Türkiye genelindeki toplam 25 öğrenci ile yapılan araştırmada verilerin analizi SPSS 25.0 programında yapılmış olup Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu evrenin tamamıdır. Cinsiyetin akademik ve meslek alan seçimi motivasyonlarında istatistiki olarak anlamlı çıkmasa da ortalama değerleri bağlamında farklı sonuçlar verdiği ortaya konmuştur. Araştırmada yaşın meslek ve alan seçimi motivasyonunda etkili olduğu bulunmuştur. İlk programın öğrencilerinin toplamının katılım gösterdiği araştırmada öğrencilerin Engelliler için Destek (gölge öğreticilik) programını seçme motivasyonları literatür ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Akademik ve mesleki motivasyon; gölge öğretici


Gelin-Kayınvalide İlişkileri ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / An Investigation of the Relationship Between The Bride-Mother-in-Law Relationships and Marital Satisfaction

Aslı Nur İPEK

Özet

Araştırmada alt problem olarak gelin-kayınvalide ilişkileri ve evlilik doyumu eğitim düzeyi, evlilik süresi, çocuk sayısı ve gelir düzeyine göre incelenmiştir. Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’de ki coğrafi bölgelerden tesadüfi olarak seçilen 21-57 yaş aralığındaki 188 kadın oluşturmaktadır. Araştırma, ilişkisel araştırma modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada ölçme aracı olarak, evli kadınların yaşlarına, eğitim düzeyine, evlilik sürelerine, çocuk sayılarına ve gelir düzeyine ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, algılanan gelin-kayınvalide ilişkisini ölçmek için Aydın (2017) tarafından geliştirilen “Gelin-Kayınvalide İlişkileri Ölçeği” ve evlilikten alınan doyumu ölçmek amacıyla Tezer (1996) tarafından geliştirilen “Evlilik Yaşamı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analiz edilmesiyle gelin-kayınvalide ilişkisi düzeyleri ile evlilik doyumu düzeyleri arasında “.47” oranında pozitif yönde orta düzeyde ve anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Kolmogorov-smirnov değerlerine bakılmış Gelin-Kayınvalide İlişkileri Ölçeği değeri “.00” (p<.05) ve Evlilik Yaşamı Ölçeği değeri “.00” (p<.05) bulunmuş ve Non-parametric testler uygulanmıştır. Eğitim düzeyine, evlilik sürelerine, çocuk sayılarına ve gelir düzeyi analizleri her iki ölçek içinde Kruskall-Wallis H testi kullanılarak yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Gelin-kayınvalide ilişkileri; evlilik doyumu; evlilik